İmtina

Bu internet səhifədə təqdim olunan məlumatlar yalnız ümumi informasiya xarakteri daşıyır. İnformasiya Expo 2020 Dubai tərəfindən təqdim olunur və bu məlumatların gündəmdə və düzgün saxlanılmasına çalışdığımız zaman internet səhifə və ya informasiya, məhsullar, xidmətlər və ya hər hansı məqsəd ilə bu internet səhifədə yer alan qrafikaların tamlığı, dəqiqliyi, etibarlılığı, müvafiqliyi və ya mövcudluğu ilə bağlı heç bir zəmanət vermirik. Bu cür informasiya ilə bağlı istənilən məsələ sizin cavabdehliyiniz altındadır.

Bu internet səhifədən istifadə nəticəsində birbaşa və ya nəticə etibarilə dəymiş ziyan, və ya məlumat və ya gəlir itkisi daxil olmaqla, istənilən dəymiş ziyan və ya zərərə görə heç bir məsuliyyət daşımayacağıq.

Bu internet səhifəsi vasitəsilə siz Expo 2020 Dubai nəzarəti altında olmayan digər internet səhifələrə daxil ola bilərsiniz. Bu internet səhifələr üzrə məlumatların xarakteri, məzmunu və mövcudluğu bizim nəzarətimiz altında deyil. İstənilən linklərin daxil edilməsi tövsiyə və ya linklər daxilində ifadə olunan fikirlərin təsdiqini nəzərdə tutmur.

Bu internet səhifə üzrə məsuliyyətdən imtina bəyanatı üzrə heç bir məlumat istisna edilməsi və ya məhdudlaşdırılması qanunsuz olan hər hansı xəbərdarlığı istisna etməyəcək və ya məhdudlaşdırmayacaq və bu internet səhifə üzrə məsuliyyətdən imtina bəyanatı aşağıda qeyd olunan müddəalar üzrə Expo 2020 Dubai sərgisi öhdəliklərini istisna etməyəcək və ya məhdudlaşdırmayacaq:

  1. Expo 2020 Dubai laqeydliyi tərəfindən səbəb olan ölüm və ya şəxsi zədələr; və ya
  2. Expo 2020 Dubai tərəfindən qeyri-qanuni və ya qanunsuz hesab ediləcək; onun öhdəliklərini istisna edəcək və ya məhdudlaşdıracaq və ya istisna etməyə və ya məhdudlaşdırmağa cəhd göstərən istənilən məsələ.

İcra olunan istənilən tədbirlər internet səhifənin gündəmdə saxlanılması və düzgün işləməsi üçün nəzərdə tutulub. Buna baxmayaraq, Expo 2020 Dubai öz nəzarətindən kənar texniki məsələlər üzrə internet səhifənin müvəqqəti olaraq aktiv olmaması ilə bağlı heç bir məsuliyyət daşımır və daşımayacaq.

Siz bu internet səhifə ilə bağlı yaranan istənilən itki ilə bağlı Expo 2020 Dubai, sərgi əməkdaşları, direktorları və ya icraçılarına qarşı heç bir iddia irəli sürməyəcəyiniz ilə razılaşırsınız.

Yuxarıda qeyd olunan maddəyə heç bir xələl gətirmədən siz internet səhifə üzrə məsuliyyətdən imtina bəyanatında qeyd olunmuş zəmanət və öhdəlik məhdudiyyətinin Expo 2020 Dubai icraçıları, direktorları, əməkdaşları, agentləri, subsidiyaçıları, ardıcılları, səlahiyyətliləri və sub-podratçıları, eləcə də Expo 2020 Dubai sərgisi üçün mühafizə təmin edəcəyi ilə razılaşırsınız.

İnternet səhifə üzrə məsuliyyətdən imtina ilə bağlı hər hansı müddəa müvafiq qanunvericilik əsasında tətbiq olunması mümkün olmadığı halda bu bu internet səhifə üzrə məsuliyyətdən imtina bəyannaməsinin digər müddəalarının etibarlılığına təsir göstərmir.