algemene voorwaarden

Introductie
Lees deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden“) zorgvuldig door voordat u de expo2020dubai.com website (“Website“) gebruikt die eigendom is van en wordt beheerd door Expo 2020 Dubai® ("ons", "wij" of "onze"). Uw toegang tot en gebruik van de Website is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die de website bezoeken of gebruiken. Door de toegang tot of het gebruik van de Website gaat u ermee akkoord zich te houden aan en gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, die samen met ons privacybeleid de Expo 2020 Dubai relatie met u regelen met betrekking tot deze Website. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze voorwaarden, dan mag u geen toegang krijgen tot de Website.
Intellectuele eigendomsrechten
Wij bezitten alle intellectuele eigendomsrechten en -materialen die deze website bevat en alle dergelijke rechten zijn voorbehouden. Alle auteursrechten, handelsmerken, ontwerprechten, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten (geregistreerd en niet-geregistreerd) in en op de Website behoren toe aan Expo 2020 Dubai® en/of derden. Niets in de Voorwaarden verleent u een recht of licentie voor het gebruik van handelsmerken, modellenrechten of auteursrechten die eigendom zijn van of beheerd worden door ons of enige andere derde partij, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in de Voorwaarden. U mag niet:
  • Materiaal van deze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website);
  • Materiaal verkopen, verhuren of sub-vergunnen van de website;
  • Materiaal van de Website in het openbaar tonen; en
  • Materiaal op deze website voor commerciële doeleinden reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren.
De inhoud
In deze Voorwaarden staat “de inhoud” voor materiaal (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) dat voor deze doeleinden op deze Website wordt geplaatst.
U verleent aan Expo 2020 Dubai® een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor gebruik, reproductie, aanpassing, publicatie, vertaling en distributie van de inhoud in bestaande of toekomstige media. U verleent ook aan Expo 2020 Dubai® het recht om deze rechten in sublicentie te geven, en het recht om een rechtsvordering in te stellen tegen inbreuk op deze rechten..

Uw inhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen wettelijke rechten van derden schenden en mag niet in staat zijn om juridische stappen tegen u of Expo 2020 Dubai® te ondernemen, of een derde partij (in elk geval onder toepasselijke wetgeving). U dient geen inhoud op de Website in te dienen die het voorwerp is of is geweest van een bedreigde of daadwerkelijke juridische procedure of andere soortgelijke klacht.
Expo 2020 Dubai® behoudt zich het recht voor om uw inhoud of materiaal dat is ingediend op deze website te bewerken of te verwijderen, of opgeslagen op de Expo 2020 Dubai-servers® of gehost of gepubliceerd op deze website.
Beëindiging
We kunnen de toegang tot de Website onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van de Algemene voorwaarden. Alle bepalingen van de Voorwaarden zullen naar hun aard blijven na beëindiging, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers, vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid.
Geen Garanties
Deze website wordt aangeboden“ zoals ze is” en Expo 2020 Dubai® maakt geen expliciete of impliciete verklaringen of garanties van welke aard dan ook, gerelateerd aan het materiaal op de Website. Onverminderd de algemeenheid van de voorgaande paragraaf, garanderen wij niet dat:
  • Deze website zal constant beschikbaar zijn of beschikbaar zijn; of
  • De informatie op deze website is volledig, waarheidsgetrouw, nauwkeurig of niet misleidend.
Beperking van aansprakelijkheid
In geen enkel geval zullen Expo 2020 Dubai® of enige van haar functionarissen, directeurs en werknemers aansprakelijk zijn jegens u voor alles wat voortkomt uit of op enige manier verband houdt met uw gebruik van deze website, ongeacht of deze aansprakelijkheid onder contract, onrechtmatige daad of anderszins, en Expo 2020 valt. Dubai® , inclusief maar niet beperkt tot haar functionarissen, directeurs en werknemers, is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte, vervolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze Website
Schadeloosstelling
U gaat hierbij akkoord om de Expo 2020 Dubai® volledig te vergoeden van en tegen enige en alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schadevergoeding en onkosten (met inbegrip van honoraria van advocaten) die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met uw schending van bepalingen van de Voorwaarden.
Links naar andere websites
Van tijd tot tijd kan deze Website ook links bevatten naar andere websites. Deze links zijn bedoeld om u meer informatie te geven. Ze betekenen niet dat we de website (s) goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website (s).
Scheidbaarheid
Als een bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar is of blijkt te zijn onder enige toepasselijke wet, heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Voorwaarden of de handhaving van de Voorwaarden als geheel.
Variatie van de voorwaarden
Expo 2020 Dubai® heeft het recht om deze Voorwaarden te allen tijde te herzien en naar eigen goeddunken. Door de Website te gebruiken, wordt van u verwacht dat u de Voorwaarden regelmatig doorleest om er zeker van te zijn dat u alle algemene voorwaarden voor het gebruik van de Website begrijpt.
Toewijzing
Expo 2020 Dubai® heeft het recht om zijn rechten en verplichtingen die zijn vastgelegd in deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden zonder dat enige kennisgeving of toestemming vereist is. U mag uw rechten of verplichtingen die zijn vastgelegd in de Algemene voorwaarden niet toewijzen, overdragen of uitbesteden.
Volledige overeenkomst
Deze Voorwaarden inclusief alle disclaimers op deze Website vormen de volledige overeenkomst tussen u en Expo 2020 Dubai® in verband met uw gebruik van deze Website en vervangen alle voorgaande overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze Website.
Wet en jurisdictie
Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de VAE-wetten en alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Dubai.