Informacja o wyłączeniu odpowiedzialności

Treści zawarte w niniejszej witrynie internetowej mają na celu dostarczenie jedynie ogólnych informacji. Informacje te są zamieszczane przez organizatorów Expo 2020 w Dubaju i o ile staramy się, aby były one poprawne i aktualne, nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności, rzetelności, adekwatności czy dostępności witryny internetowej oraz zawartych w niej informacji, produktów, usług ani powiązanych elementów graficznych zamieszczonych w witrynie z jakiegokolwiek powodu. Dlatego wszelkie ryzyko związane z poleganiem na tych informacjach ponosi użytkownik.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty ani szkody, w tym, bez ograniczeń, straty ani szkody pośrednie lub następcze ani jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikające z używania tej witryny lub mające związek z jej używaniem.

Za pośrednictwem tej witryny internetowej można przejść do innych witryn, które nie są kontrolowane przez organizatorów Expo 2020 w Dubaju. Nie mamy kontroli nad charakterem, zawartością czy dostępnością tych stron. Zamieszczenie w witrynie łączy niekoniecznie oznacza, że organizatorzy polecają korzystanie ze stron, do których te łącza prowadzą, czy też podzielają poglądy tam wyrażone.

Żaden z zapisów w Informacji o wyłączeniu odpowiedzialności dotyczącej tej witryny internetowej nie wyłącza ani nie ogranicza gwarancji wymaganych przepisami prawa, których wyłączenie lub ograniczenie byłoby niezgodne z prawem; ponadto żaden z zapisów niniejszej Informacji o wyłączeniu odpowiedzialności dotyczącej tej witryny internetowej nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności organizatorów Expo 2020 w Dubaju obejmującej:

  1. urazy lub śmierć spowodowane przez zaniedbanie ze strony organizatorów Expo 2020 w Dubaju, czy też
  2. jakiekolwiek kwestie, w których przypadku wyłączenie lub ograniczenie lub próba wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności organizatorów Expo 2020 w Dubaju, lub twierdzenie, że taka odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona, byłoby nielegalne lub niezgodne z prawem.

Dokładamy wszelkich starań, aby witryna internetowa działała sprawnie. Jednak organizatorzy Expo 2020 w Dubaju nie ponoszą odpowiedzialności i nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za tymczasowy brak dostępności witryny internetowej spowodowany problemami technicznymi będącymi poza ich kontrolą.

Użytkownik zgadza się nie wnosić żadnych roszczeń przeciwko Expo 2020 w Dubaju, urzędnikom, dyrektorom ani pracownikom w związku z jakimikolwiek stratami, do których doszło w związku z witryną internetową.

Bez uszczerbku dla postanowień powyższego akapitu użytkownik zgadza się, że ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności opisane w niniejszej Informacji o wyłączeniu odpowiedzialności dotyczącej witryny internetowej będą chronić urzędników, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, podmioty zależne, następców, cesjonariuszy i podwykonawców Expo 2020 w Dubaju oraz Expo 2020 w Dubaju.

Jeśli jakiekolwiek zapis w niniejszej Informacji o wyłączeniu odpowiedzialności dotyczącej witryny internetowej jest lub okaże się być niewykonalny w ramach obowiązującego prawa, nie będzie to miało wpływu na wykonalność innych zapisów niniejszej Informacji o wyłączeniu odpowiedzialności.