regulamin

Wprowadzenie
Proszę starannie zapoznać się z niniejszym Regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”) przed skorzystaniem z witryny internetowej /------/ („Witryna internetowa”) należącej do Expo 2020 Dubai i obsługiwanej przez tę organizację® ("nas", "my" lub "nasz"). Państwa dostęp do Witryny internetowej i korzystanie z niej zależne są od zaakceptowania przez Państwa Regulaminu i przestrzegania go. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które odwiedzają Witrynę internetową lub korzystają z niej. Odwiedzając Witrynę internetową lub korzystając z niej, zobowiązują się Państwo przestrzegać niniejszego Regulaminu i mu podlegać; Regulamin ten wraz z naszą polityką prywatności reguluje Państwa relacje z Expo 2020 Dubai w odniesieniu do tej Witryny internetowej. Jeśli nie akceptują Państwo którejkolwiek części niniejszego Regulaminu, nie mogą Państwo odwiedzać Witryny internetowej.
Prawa własności intelektualnej
Jesteśmy właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej oraz materiałów zawartych w tej Witrynie internetowej; wszystkie takie prawa są zastrzeżone. Wszystkie prawa autorskie, znaki handlowe, patenty i inne prawa własności intelektualnej (zastrzeżone i niezastrzeżone) do Witryny internetowej i w Witrynie internetowej należą do Expo 2020 Dubai® lub osób trzecich. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie przyznaje Państwu prawa ani licencji do wykorzystywania dowolnego znaku handlowego, prawa do projektu ani prawa autorskiego należącego do nas lub dowolnej osoby trzeciej bądź kontrolowanego przez nas lub dowolną osobę trzecią z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanych w Regulaminie. Nie wolno Państwu:
  • publikować materiałów z tej Witryny internetowej (w tym publikować ich w innej witrynie internetowej);
  • sprzedawać, wypożyczać ani udostępniać na zasadzie podlicencji materiałów z Witryny internetowej;
  • prezentować żadnych materiałów z Witryny internetowej publicznie; oraz
  • powielać, duplikować, kopiować ani wykorzystywać w inny sposób materiałów z tej Witryny internetowej w celach komercyjnych.
Zawartość
W niniejszym Regulaminie „zawartość” oznacza materiały (w tym w szczególności tekst, obrazy, materiały audio, materiały wideo oraz materiały audiowizualne) przesłane do tej Witryny internetowej w dowolnym celu.
Przyznają Państwo Expo 2020 Dubai® obowiązującą na całym świecie, nieodwołalną, niewyłączną i bezpłatną licencję na wykorzystywanie, powielanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie treści we wszelkich istniejących lub opracowanych w przyszłości mediach. Ponadto przyznają Państwo Expo 2020 w Dubaju® prawo do przekazywania tych praw na zasadzie podlicencji, a także prawo do wnoszenia pozwu o naruszenie tych praw.

Państwa treści nie mogą być niezgodne z prawem, nie mogą naruszać praw żadnych osób trzecich oraz nie mogą stanowić podstawy do wszczęcia postępowania przeciwko Państwu, przeciwko Expo 2020 Dubai® ani przeciwko osobie trzeciej (w każdym przypadku – na mocy dowolnego obowiązującego prawa). Nie wolno Państwu przesyłać do Witryny internetowej żadnych treści, które są lub były kiedykolwiek przedmiotem faktycznego bądź potencjalnego postępowania bądź innej podobnej skargi.
Expo 2020 Dubai® zastrzega sobie prawo do edytowania lub usuwania Państwa treści lub dowolnych innych materiałów przesłanych do tej Witryny internetowej lub przechowywanej na serwerach Expo 2020 Dubai® czy też hostowanych lub publikowanych w tej Witrynie internetowej.
Zakończenie
Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp do Witryny internetowej niezwłocznie, bez uprzedniego powiadomienia, bez ponoszenia odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym w szczególności z powodu naruszenia przez Państwa Regulaminu. Wszystkie postanowienia Regulaminu z samej swej natury pozostają w mocy po zakończeniu; dotyczy to w szczególności postanowień dotyczących własności, informacji o wyłączeniu odpowiedzialności gwarancyjnej, przejęcia odpowiedzialności oraz ograniczenia odpowiedzialności.
Brak gwarancji
Witryna internetowa udostępniana jest „w formie bieżącej”, zaś Expo 2020 Dubai® nie składa żadnych oświadczeń ani nie daje żadnych gwarancji, czy to wyraźnych, czy dorozumianych, w odniesieniu do materiałów zawartych w Witrynie internetowej. Bez uszczerbku dla ogólności powyższego ustępu nie gwarantujemy, że:
  • ta witryna internetowa będzie stale dostępna lub że w ogóle będzie dostępna; lub
  • informacje zawarte w tej witrynie internetowej są kompletne, zgodne z prawdą, dokładne lub nie wprowadzają w błąd.
Ograniczenie odpowiedzialności
W żadnym przypadku Expo 2020 Dubai® ani żaden z członków organów, członków zarządu ani pracowników organizacji nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Państwa z tytułu dowolnych kwestii wynikających lub w dowolny sposób powiązanych z korzystaniem przez Państwa z tej Witryny internetowej, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność ma charakter umowny, deliktowy czy inne. Co więcej, Expo 2020 Dubai,® w tym w szczególności członkowie organów, członkowie zarządu i pracownicy organizacji, nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności bezpośredniej, pośredniej, wynikowej ani szczególnej wynikającej lub związanej w dowolny sposób z korzystaniem przez Państwa z tej Witryny internetowej.
Zwolnienie z odpowiedzialności
Niniejszym zobowiązują się Państwo w najpełniejszym możliwym zakresie zwolnić Expo 2020 Dubai® ze wszelkiej odpowiedzialności, kosztów, żądań, podstaw do wniesienia pozwu, odszkodowań i wydatków (w tym honorariów adwokackich) wynikających lub w dowolny sposób powiązanych z naruszeniem przez Państwa dowolnych postanowień Regulaminu.
Odnośniki do innych witryn internetowych
Ta Witryna internetowa może okresowo zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Odnośniki takie zapewniane są dla wygody i umożliwienia uzyskania dalszych informacji. Nie oznaczają one, że polecamy takie witryny internetowe. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w witrynach, do których prowadzą odnośniki.
Rozdzielność postanowień
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub okaże się być niewykonalne na mocy dowolnego obowiązującego prawa, nie wpłynie to na wykonalność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu ani też na wykonalność Regulaminu jako całości.
Zmiany Regulaminu
Expo 2020 Dubai® będzie mieć prawo zmieniać niniejszy Regulamin w dowolnym czasie, wedle własnego uznania. Jeśli korzystają Państwo z tej witryny internetowej, oczekuje się, że będą Państwo regularnie czytać Regulamin, by mieć pewność, że rozumieją Państwo wszystkie postanowienia rządzące korzystaniem z Witryny internetowej.
Cesja
Expo 2020 Dubai® będzie mieć prawo dokonać cesji, przeniesienia lub podzlecenia swych praw i obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie bez konieczności przekazania powiadomienia czy uzyskania zgody. Państwo nie mogą dokonać cesji ani przeniesienia, ani też podzlecić żadnych swych praw ani obowiązków określonych w Regulaminie.
Całość porozumienia
Niniejszy Regulamin, w tym wszelkie informacje o wyłączeniu odpowiedzialności zawarte w tej Witrynie internetowej, stanowi całość porozumienia pomiędzy Państwem a Expo 2020 Dubai® w odniesieniu do korzystania przez Państwa z tej Witryny internetowej oraz zastępuje wszystkie wcześniejsze porozumienia dotyczące korzystania przez Państwa z tej Witryny internetowej.
Prawo właściwe i jurysdykcja
Niniejszy Regulamin podlega przepisom ZEA i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Wszelkie spory dotyczące niniejszego Regulaminu będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów w Dubaju.