villkor

Inledning
Läs dessa Villkor (”Villkor”) noga innan du använder webbplatsen expo2020dubai.com (”Webbplatsen”) som ägs och drivs av Expo 2020 Dubai® ("oss", "vi" eller "våra"). För att få tillgång till och använda den här Webbplatsen måste du godkänna och följa dessa Villkor. Dessa Villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder Webbplatsen. Genom att ha tillgång till eller använda Webbplatsen godkänner du att följa och vara bunden av dessa Villkor, som tillsammans med vår integritetspolicy reglerar Expo 2020 Dubais förhållande till dig i samband med den här Webbplatsen. Om du inte godkänner någon del av dessa Villkor kan du inte få tillgång till Webbplatsen.
Immateriella rättigheter
Vi äger alla immateriella rättigheter och allt material som finns på den här Webbplatsen, och alla sådana rättigheter är förbehållna. Alla upphovsrättigheter, varumärken, designrättigheter, patent och andra immateriella rättigheter (registrerade och oregistrerade) i och på Webbplatsen tillhör Expo 2020 Dubai ® och/eller tredje part. Ingenting i Villkoren ger dig rätt eller licens att använda något varumärke, någon designrätt eller någon upphovsrätt som ägs eller kontrolleras av oss eller någon annan tredje part, med undantag av vad som uttryckligen anges i Villkoren. Du får inte:
  • Publicera material från den här Webbplatsen (inklusive republicering på en annan webbplats);
  • Sälja, uthyra eller upplåta underlicens av material från Webbplatsen;
  • Visa något material från Webbplatsen offentligt; eller
  • Reproducera, duplicera, kopiera eller på annat sätt utnyttja material på den här Webbplatsen för kommersiellt syfte.
Innehållet
I dessa Villkor betyder ”innehållet” allt material (vilket utan undantag inkluderar text, bilder, ljudmaterial, videomaterial och audiovisuellt material) som skickas till den här Webbplatsen, oavsett ändamål.
Du beviljar Expo 2020 Dubai ® en global, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri tillåtelse att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera innehållet i befintliga eller framtida medier. Du ger också Expo 2020 Dubai ® rätten att upplåta underlicens av dessa rättigheter och rätten att väcka talan om intrång mot dessa rättigheter.

Ditt innehåll får inte vara olagligt, det får inte strida mot någon tredje parts juridiska rättigheter och får inte kunna ge upphov till några rättsliga åtgärder mot dig eller Expo 2020 Dubai ® eller en tredje part (i samtliga fall enligt tillämplig lag). Du får inte lämna in något innehåll till Webbplatsen som är eller någonsin har varit föremål för hotade eller faktiska rättsliga förfaranden eller andra liknande klagomål.
Expo 2020 Dubai® förbehåller sig rätten att redigera eller ta bort ditt innehåll eller annat material som skickats till den här Webbplatsen, eller som lagras på Expo 2020 Dubais ® servrar, eller som finns tillgängligt eller publicerat på den här Webbplatsen.
Uppsägning
Vi kan säga upp eller blockera tillgången till Webbplatsen när som helst, utan förvarning eller skyldighet, av vilken anledning som helst, vilket inbegriper överträdelse av Villkoren i någon form. Alla bestämmelser i Villkoren ska fortsätta äga giltighet även efter uppsägning, inklusive, utan begränsning, bestämmelser om ägarskydd, garantifriskrivning, skadeersättning och ansvarsbegränsning.
Inga garantier
Den här Webbplatsen tillhandahålls ”som den är” och Expo 2020 Dubai ® ger inga uttryckliga eller underförstådda påpekanden eller garantier av något slag som har att göra med materialet på Webbplatsen. Utan att det påverkar allmängiltigheten av föregående stycke garanterar vi inte att:
  • Den här Webbplatsen ständigt kommer att vara tillgänglig, eller tillgänglig alls; eller att
  • Informationen på den här Webbplatsen är fullständig, sann, exakt eller icke-vilseledande.
Ansvarsbegränsning
Under inga omständigheter ska Expo 2020 Dubai ® eller någon av dess chefer, styrelseledamöter eller anställda hållas ansvariga mot dig för något som uppkommer i samband med eller är kopplat till din användning av den här Webbplatsen, vare sig sådan olägenhet är inomkontraktuellt, utomkontraktuellt eller bygger på annan grund, och Expo 2020 Dubai ® , däribland, men inte begränsat till, dess chefer, styrelseledamöter och anställda, ska inte hållas ansvariga för någon direkt eller indirekt olägenhet, följdskada eller annan olägenhet som uppstår på grund av eller på något sätt är kopplat till din användning av den här Webbplatsen.
Skadeersättning
Du godkänner härmed att fullt ut ersätta Expo 2020 Dubai ® för alla betalningsskyldigheter, kostnader, krav, grunder för talan, skador och utgifter (inklusive advokatkostnader) som uppstår på grund av eller på något sätt är relaterat till din förbrytelse mot vilken som helst bestämmelse i dessa Villkor.
Länkar till andra webbplatser
Ibland kan den här Webbplatsen också innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls för att du ska kunna skaffa ytterligare information. Det betyder inte att vi stöder någon av dessa webbplatser. Vi har inget ansvar för innehållet på den länkade webbplatsen.
Uppdelning
Om någon bestämmelse i dessa Villkor inte är verkställbar enligt någon gällande lag, eller kommer att visa sig inte vara det, påverkar inte det verkställbarheten av de övriga bestämmelserna i dessa Villkor eller fullgörandet av Villkoren som helhet.
Ändringar av Villkoren
Expo 2020 Dubai® har rätt att ändra dessa Villkor när som helst och som de finner det lämpligt. Genom att använda webbplatsen förväntas du regelbundet granska villkoren för att säkerställa att du förstår alla användarvillkor för användningen av Webbplatsen.
Överlåtelse
Expo 2020 Dubai® har rätt att tilldela, överlåta eller subkontraktera sina rättigheter och skyldigheter föreskrivna i dessa Villkor utan att meddela det eller efterfråga samtycke. Du får inte tilldela, överlåta eller subkontraktera några av dina rättigheter eller skyldigheter föreskrivna i dessa Villkor.
Hela avtalet
Dessa Villkor inklusive eventuell ansvarsfriskrivning på den här Webbplatsen utgör hela avtalet mellan dig och Expo 2020 Dubai ® i förhållande till din användning av den här Webbplatsen och ersätter alla tidigare avtal avseende din användning av den här Webbplatsen.
Lag och jurisdiktion
Dessa Villkor kommer att regleras av och tolkas i enlighet med Förenade Arabemiratens lagar och alla tvister som rör dessa Villkor kommer att vara underställda Dubais domstolars exklusiva jurisdiktion.